Waar kan ik informatie vinden over de nota van uitgangspunten?

26 November 2020

In september 2021 verschijnt er een tweede informatiekrant in de omliggende buurten van het Marineterrein, opgevolgd door een plenaire bijeenkomst. In de krant en tijdens de bijeenkomst wordt een overzicht van de reacties uit de gesprekken met de buurt gepresenteerd en wordt toegelicht hoe dit verwerkt is in de concept Nota van Uitgangspunten.

De concept Nota van Uitgangspunten (NvU) zal naar verwachting in het najaar voorgelegd worden aan het gemeentebestuur. Daarna komt de NvU ter inspraak te liggen en kunnen betrokkenen hun eventuele zienswijze indienen.

Blijf op de hoogte
Op amsterdam.nl/marineterrein vindt u alle informatie over de planvorming voor het Marineterrein. Hier vindt u ook samenvattingen van de buurtgesprekken.