Vraag en Antwoord

Heeft u een vraag over de ontwikkeling van het Marineterrein Amsterdam? Als u hiernaast geen antwoord vindt kunt u via dit formulier een vraag stellen.

Proces

 • Wat moeten we bereiken?

  De opdracht aan  Bureau Marineterrein Amsterdam is de waarde en waarden van het terrein te ontwikkelen. Dat betekent dat zowel de economische als maatschappelijke betekenis van het terrein van toenemend belang wordt voor de gebruikers, Amsterdam en de samenleving.

 • Hoe wordt de waarde van Marineterrein Amsterdam ontwikkeld?

  Er zijn kaders gesteld waarbinnen de ontwikkeling moet plaatsvinden. Die kaders zijn de maritieme betekenis van het terrein, vernieuwing (innovatie), verbinding (gedachtegoed, mensen, activiteiten) en rust (waterpark, tegenwicht tegen de drukte in de stad). Daarnaast zijn er thema’s (onderwerpen) die ingezet worden om richting te geven aan activiteiten. Die thema’s zijn innovatie, duurzaamheid, sport en maritieme kracht.

  Bureau Marineterrein Amsterdam stimuleert en faciliteert activiteiten die bijdragen aan de ontwikkeling van de waarden. Dat gebeurt o.m. door gerichte huurdersselectie, het faciliteren van netwerken, infrastructuur en kennisuitwisseling en communicatie.

 • Wat is organisch ontwikkelen en waarom is daarvoor gekozen?

  Organisch ontwikkelen is niet afwachten wat er gebeurt. Integendeel. Er is een duidelijk doel (waarde vermeerderen binnen de gestelde richting) en een controleerbare methode om dat doel te bereiken. Organisch betekent dat proefondervindelijk wordt getest welke activiteiten het best bijdragen aan de gestelde doelen. De bedrijven en organisaties op het terrein moeten dus bewijzen dat ze bijvoorbeeld daadwerkelijk innovatief zijn, sport vernieuwen of kennis delen.

  Er is voor organische ontwikkeling gekozen omdat daarmee een flexibel ontwikkelproces mogelijk is tegen lage kosten én omdat daarmee een sterke basis wordt gelegd onder de waarden en profilering van het gebied. Daarmee wordt de toekomst beter geborgd dan met een masterplan waarin functies vastgelegd zijn die al verouderd zijn op het moment dat het plan is uitgevoerd.

 • Welk mandaat heeft Bureau Marineterrein Amsterdam?

  Bureau Marineterrein Amsterdam is een zelfstandige organisatie die van Rijk en gemeente de opdracht heeft gekregen de waarden van het terrein te ontwikkelen. Dat gebeurt op basis van een bestuursovereenkomst waarin de opdracht is omschreven en op basis van een gebiedsvisie waarin onderzoek is gebundeld over mogelijke functies en behoeften. Zolang binnen de kaders van de overeenkomst en de onderliggende strategienota wordt gehandeld, kan  Bureau Marineterrein Amsterdam zelfstandig besluiten nemen over bijvoorbeeld acceptatie van huurders en activiteiten. Een stuurgroep waarin Rijk en gemeente zitting hebben controleert  Bureau Marineterrein Amsterdam. Als er besluiten nodig zijn die buiten het kader van de overeenkomst vallen, bijvoorbeeld het definitief vestigen van een functie, dan moet er nieuw bestuurlijk overleg komen dat leidt tot een aanvulling op de overeenkomst.

 • Wat is de rol van de buurt?

  Interactie met de omgeving verankert het Marineterrein Amsterdam in de stad. Daarom wordt gezocht naar die activiteiten, organisaties en mensen in de buurt die aansluiten op de waarden en thema’s van Marineterrein Amsterdam. Er is samenwerking gezocht met de ‘programmerende buren’ (zoals NEMO, ARCAM, OBA, Muziekgebouw aan ’t IJ) om te komen tot gezamenlijke activiteiten binnen de thema’s.

  Met buurtbewoners is een platform opgezet dat onderzoekt hoe buurtactiviteiten de thema’s kunnen versterken en welk rol het Marineterrein Amsterdam kan spelen in het verbeteren van de buurt. Bijvoorbeeld door het ter beschikking stellen van nieuwe technologie die op het terrein is ontwikkeld of het faciliteren van sport.

Functies

 • Wat komt hier?

  Hier komt een stadskwartier dat uitstekend uitgerust is voor de toekomst. Dat betekent dat het zich prima kan aanpassen aan veranderingen, die elkaar steeds sneller zullen opvolgen. Tegelijkertijd biedt het stadskwartier stabiliteit door sterk ontwikkelde waarden en een duidelijk profiel.

  Op dit moment lijken de meest voor de hand liggende functies wonen, werken, maken en rust. Daar is nu veel vraag naar. Maar er wordt rekening mee gehouden dat gebouwen weer van functie moeten kunnen veranderen of zelfs geheel verplaatsbaar zullen zijn.

 • Wat staat er in het bestemmingsplan?

  Niets, er is geen bestemmingsplan omdat het een militair gebied is. Er wordt nu door de gemeente gewerkt aan een omgevingsplan. Dat is de opvolger van het bestemmingsplan en de bedoeling is dat daar veel minder regels in staan en dat vooral gestuurd wordt op inhoud en betekenis van ruimtelijke ingrepen. Het gaat dus over zaken die je wilt behouden of versterken (die van waarde zijn) en zaken die onwenselijk zijn.

 • Wie beslist er wat er op het Marineterrein Amsterdam komt?

  Op dit moment beslist  Bureau Marineterrein Amsterdam over wat er op het terrein gebeurt. Wat er in de toekomst komt, wordt bepaald door de toekomstige eigenaar (of eigenaren) en de gemeente Amsterdam. De gemeente kan kaders stellen met haar uitvoeringsinstrumenten (zoals het omgevingsplan, vergunningenbeleid, subsidies, enz.) maar kan geen functies afdwingen. Het Rijk wil het terrein verkopen maar is nog niet in gesprek met mogelijke eigenaren omdat het eerst de waarden wil borgen. De gemeente Amsterdam heeft een voorkeurspositie bij verkoop, maar heeft nog geen uitgesproken ambities in dezen.

  Om een samenhangend gebied te ontwikkelen is het belangrijk niet in te gaan op ad-hocverzoeken voor functies die nodig een plek moeten vinden (zoals touringcartransferpunt of een festival) of investeerders die alleen hun eigen belang voor ogen hebben (en bijvoorbeeld een iconisch gebouw willen neerzetten om hun aanwezigheid in Amsterdam te onderstrepen).

Planning

 • Data

  • 2016 juli/augustus Afbreken gebouwen EU-top
  • 2017 Visie op ontwikkeling wordt voorgelegd aan Rijk en gemeente
  • 2018 juli Defensie verlaat grootste deel terrein (uitgezonderd werving en selectie)
  • 2019 Werving en Selectie verhuist naar het gebouw van de KMAR
 • Wat gebeurt er als defensie weggaat in juli 2018?

  Eerst zal gekeken worden naar de technische omstandigheden. Infrastructuur (kabels, netwerken, leidingen, straten) zijn mogelijk niet of slechts deels bruikbaar voor civiel gebruik. In het ongunstigste geval kan het nog geruime tijd duren voordat gebruikgemaakt kan worden van de nieuwe ruimte.

  Er worden wat-als-scenario’s gemaakt om zo snel mogelijk gebruik te kunnen maken van bijvoorbeeld het sportveld. Daarnaast zal een ruimtelijke contour worden gemaakt die aangeeft waar wel en waar niet gebouwd of gesloopt mag worden.