Vraag en antwoord

In deze rubriek zijn antwoorden op actuele, meestgestelde vragen te vinden.

Zit die van u er niet tussen?

Bureau Marineterrein Amsterdam doet zijn uiterste best om steeds juiste, volledige en actuele informatie te bieden. Disclaimer

Ambitie en aanpak

Het terrein als testgebied voor stedelijke uitdagingen én stad van morgen
 • Wat is de ambitie van het Marineterrein?

  Nu de wereld steeds sneller verandert, is er een nieuwe aanpak nodig voor het oplossen van stedelijke problemen. Midden in de stad is Marineterrein Amsterdam dé plek waar kleine en grote bedrijven, organisaties als scholen, wetenschappers en groepen actieve burgers kleinschalige experimenten doen op het gebied van leren, werken en wonen. In deze partnerschappen, waar ook Defensie onderdeel van is, wordt volop geëxperimenteerd met technologie en hoe deze de leer- werk en leefomgeving kan verbeteren. Deze worden bij succes elders in stad, land of de wereld opgeschaald. Met deze bijzondere en flexibele aanpak ontwikkelt het testgebied zich stapsgewijs tot een stadskwartier waarin ruimte is voor open innovatie, bijzondere woonvormen, sport, recreatie en groen.

 • Waarom is het Marineterrein een testgebied?

  De keuze om hier te experimenteren op het gebied van leren, werken en wonen is omdat onze wereld steeds sneller verandert. Dit vraagt om een een nieuwe aanpak om te komen tot oplossingen voor stedelijke problemen: allereerst een locatie waar je op kleine schaal kunt experimenten en bij succes elders in de stad, het land of de wereld kunt opschalen. Ten tweede horen hier nieuwe vormen van samenwerking bij tussen kleine en grote bedrijven, scholen en wetenschappers en groepen actieve burgers die samen op één plek zitten. Marineterrein Amsterdam onderscheidt zich door deze bijzondere opzet en de bijzondere kenmerken van het terrein.

 • Welke organisaties zitten er nu op het terrein?

  Op dit moment telt Marineterrein Amsterdam een dertigtal organisaties. Stuk voor stuk werken zij op hun manier aan het bedenken, testen en toepassen van oplossingen voor stedelijke uitdagingen.

 • Aan welke stedelijke uitdagingen werken de organisaties?

  De maatschappelijke vraagstukken die van belang zijn voor onze samenleving zijn:

  • Leren: We testen allerlei oplossingen om ons onderwijs te vernieuwen, het aantal schoolverlaters te verminderen en vinden manieren waarop werknemers hun vaardigheden kunnen blijven ontwikkelen – met behulp van technologie.
  • Wonen: Met steeds meer mensen in een opwarmende stad staat de kwaliteit van leven onder druk. Hoe verbeteren we onze leefomgeving op minder ruimte?
  • Werken: De druk om te presteren in onze samenleving neemt toe. Hoe blijf je in balans? Welke vaardigheden en banen doen ertoe, hoe organiseer je teams en creëer je inspirerend en betekenisvol werk?
 • Waarom wordt het Marineterrein een innovatief stadskwartier?

  Het Marineterrein wordt ontwikkeld tot een innovatief, toonaangevend nieuw stuk stad met een mix van leren, wonen en werken, sport en recreatie. Dat kan omdat op deze plek vooruitstrevende organisaties op het gebied van onderwijs, wetenschap en het bedrijfsleven oplossingen voor maatschappelijke vraagstukken bedenken, testen en toepassen.

 • Wordt het Marineterrein dus een bedrijventerrein?

  Het Marineterrein wordt een innovatief toonaangevend nieuw stuk stad met een mix van leren, wonen en werken, sport en recreatie. Marineterrein wordt niet uitsluitend een bedrijventerrein dus.

 • Waarom wordt hier stap voor stap ontwikkeld?

  Rijk en gemeente hebben voor deze organische (of adaptieve) ontwikkeling gekozen omdat daarmee flexibel kan worden ingespeeld op nieuwe inzichten en onverwachte maatschappelijke uitdagingen. Tegelijk kan men testen welke activiteiten op het terrein het best bijdragen aan de ambitie. De bedrijven en organisaties op het terrein moeten dus echt bewijzen dat ze daadwerkelijk innovatief zijn en zich inzetten voor het delen van kennis. Hier geldt dus een andere aanpak dan bij een traditioneel bestemmingsplan, waarbij er een vastgesteld eindbeeld is.

 • Vanuit welke waarden wordt het Marineterrein ontwikkeld?

  Er zijn waarden vastgesteld die belangrijk zijn bij de ontwikkeling van het Marineterrein. Die waarden zijn vernieuwing (open voor verandering, innovatief), verbinding (van mensen en van kennis) en focus (rust, onverstoorbaar werken aan oplossingen). Naast deze waarden zijn de onderwerpen leren, wonen en werken die richting geven bij de selectie van huurders, bij het initiëren van projecten en bij het programmeren van activiteiten.

 • Welke rol heeft Bureau Marineterrein Amsterdam?

  Bureau Marineterrein Amsterdam ontwikkelt, beheert en exploiteert het terrein en de faciliteiten die beschikbaar komen. Deze initieert en begeleidt de uitwerking van de ambitie in opdracht van het Rijk en de gemeente Amsterdam. Binnen de kaders van de bestuursovereenkomst en de onderliggende strategienota kan het Bureau zelfstandig beslissingen nemen over de huidige ontwikkelingen op het terrein: deze ontwikkelt, beheert en exploiteert het terrein en de faciliteiten die beschikbaar komen. Over de definitieve ontwikkeling beslist de overheid en de politiek.

Bestuurlijke ontwikkeling

Wat is er bestuurlijk gebeurd tussen 2013 en nu?
 • Wat is er qua ontwikkeling gebeurt tussen 2013-2015?

  In 2011 heeft het ministerie van Defensie besloten om het Marineterrein in Amsterdam grotendeels te verlaten. In 2013 heeft de Rijksoverheid en de gemeente Amsterdam gezamenlijke uitgangspunten voor de herontwikkeling van het terrein vastgelegd in de strategienota Marineterrein. De bijbehorende bestuursovereenkomst is in datzelfde jaar ondertekend. In januari 2015 is het eerste deel van het terrein, de Voorwerf, overgedragen aan het Rijksvastgoedbedrijf en is de geleidelijke ontwikkeling van Marineterrein Amsterdam gestart.

 • Wat is er gebeurd tussen 2015-2017?

  • 2015, januari, Voorwerf publiek toegankelijk
  • 2016, januari, Kade West publiek toegankelijk
  • 2016, januari, tijdelijke brug en gebouw 027E open
  • 2016, eerste helft, EU-voorzitterschap gehost op Marineterrein
  • 2017, juli, principenota en -besluit
 • Wat is er gebeurd in 2018?

  De gemeenteraad van Amsterdam wilde dat na de gemeenteraadsverkiezingen in maart 2018 spoedig een projectbesluit zou worden genomen. Groot was de verrassing dat Defensie in juli 2018 aangaf toch op een groter deel van het Marineterrein te willen blijven. Door dit besluit werd de plan- en besluitvorming rondom het projectbesluit tot nader orde uitgesteld. Dit leidde in 2018 tot nieuwe samenwerkingsafspraken tussen Rijk en gemeente en een brief naar de gemeenteraad.

 • Wat is er gebeurd tussen 2019 en nu?

  Nadat Defensie in 2018 aangaf een groter deel van het terrein in Amsterdam te willen behouden, hebben alle partijen sindsdien de herontwikkeling verder verkend. In maart 2020 maakte de wethouder van de gemeente Amsterdam en de minister van Defensie middels een raadsbrief en Kamerbrief bekend eruit te zijn: Defensie blijft op het Marineterrein met een compacte kazerne. Daarmee is er genoeg ruimte voor een innovatief, toonaangevend nieuw stuk stad met een mix van leren, wonen en werken, sport en recreatie. Door dit besluit was er weer vrij baan voor de plan- en besluitvorming.

 • Hoelang duurt de gehele herontwikkeling?

  De gehele herontwikkeling gaat nog jaren duren. In de tussentijd test Bureau Marineterrein Amsterdam vanuit de ambitie de richtinggevende ontwikkelingen.

 • Wie is verantwoordelijk voor het Marineterrein?

  Het Rijk (als huidige eigenaar van het gehele Marineterrein), de gemeente Amsterdam (als beoogd koper) en Bureau Marineterrein Amsterdam (als projectbureau). Zij hebben in de bestuursovereenkomstafspraken gemaakt over de ambitie, de opdracht aan Bureau Marineterrein Amsterdam, de tijdelijke verhuur van gebouwen die leegkomen, de realisatie van de eerste projecten en de manier van ontwikkelen.

 • Komt er een bestemmingsplan?

  Van oudsher is Marineterrein Amsterdam een militair gebied. Daarom is er geen bestemmingsplan. In de toekomst komt er in ieder geval een document, een bestemmingsplan of omgevingsplan, dat richting geeft aan de planologische ontwikkeling van het terrein.

 • Wanneer wordt het Marineterrein verkocht?

  Dat is nog niet bekend. Het Rijk wil de bestemming van het bijzondere terrein waarborgen vóór verkoop van het terrein. De gemeente stelt kaders, bijvoorbeeld door het maken van het bestemmingsplan of omgevingsplan, de erfpachtovereenkomsten, het afgeven van vergunningen en door eventueel subsidies te verstrekken. Daarnaast kunnen er privaatrechtelijke overeenkomsten worden afgesloten. De gemeente Amsterdam heeft het recht van eerste koop.

Defensie op het terrein

Welke rol en plek krijgt Defensie op het terrein?
 • Blijft Defensie op het Marineterrein?

  Defensie blijft op het Marineterrein met een compacte kazerne. Op hoofdlijnen zijn afspraken gemaakt over de omvang en locatie van de kazerne, aan de noordoostzijde van het Marineterrein. Ook is de afspraak gemaakt dat het sportveld, eigendom van Defensie, gezamenlijk gebruikt wordt door Defensie en Amsterdammers. In de nota van uitgangspunten komt meer duidelijkheid over waar wat precies komt. Gemeente Amsterdam en het Rijk werken hier nu aan. Deze wordt vrijgegeven voor inspraak. Naar verwachting gebeurt dit in het tweede kwartaal van 2021.

 • Komt er een helikopterlandplaats?

  Uitgangspunt blijft dat er soms een helikopter moet kunnen landen op het Defensieterrein. Waar en hoe is onderwerp van studie voor de nota van uitgangspunten.

 • Komt er een hek bij de nieuwe kazerne?

  Rijk en gemeente willen zo min mogelijk hekken rond de compacte kazerne die gebouwd gaat worden. Of en hoe dit kan, is onderwerp van studie voor de nota van uitgangspunten.

 • Houdt Defensie alle gebouwen die ze nu nog hebben?

  Defensie gaat de komende jaren nog gebouwen afstoten op het deel van het terrein dat uiteindelijk nog publiek toegankelijk wordt. Deze gebouwen worden totdat het terrein verkocht is, overgedragen aan het Rijksvastgoedbedrijf; het Rijk is namelijk nog eigenaar van het terrein. In opdracht van Rijk en gemeente selecteert Bureau Marineterrein Amsterdam in deze periode organisaties die tijdelijk intrek nemen in deze gebouwen. Ook maakt deze straten, leidingen, netwerken, kabels en de gebouwen zelf geschikt voor tijdelijk gebruik. Het is nog niet duidelijk of Defensie alle gebouwen die op militaire grond staan, blijft gebruiken. Wel duidelijk is dat het Marechausseegebouw op de hoek Kattenburgerstraat/Dijksgracht in ieder geval wordt behouden.

Inspraak en besluit

Wanneer worden welke besluiten genomen en hoe kan de stad meedoen?
 • Welke fases volgt men in de ruimtelijke ontwikkeling?

  Het Plan- en Besluitvormingsproces Ruimtelijke Maatregelen 2017 (Plaberum) deelt ruimtelijke projecten op in vier fases. De principenota hoort bij fase 1, de verkenningsfase. Hierin zijn de wenselijkheid, mogelijkheden en richting van ruimtelijke ontwikkeling in het gebied verkend. Daarnaast zijn hierin de verdere processtappen, de rolverdeling en het participatieproces beschreven. De Projectnota (inclusief Nota van Uitgangspunten), Investeringsbesluit en Uitvoering horen respectievelijk bij fase 2, 3 en 4. Op dit moment zijn alle betrokkenen in fase 2.

 • Wie krijgt inspraak?

  Marineterrein Amsterdam is een bijzonder gebied waarbij veel partijen zich betrokken voelen. Daarom wordt ingezet op het betrekken van zo veel mogelijk belangstellenden en belanghebbenden. Bijvoorbeeld: omwonenden, bedrijven en instellingen op en rond het terrein en in de stad, burgers van Amsterdam en innovatiemilieus in het land.

 • Waarom loopt er onderzoek naar een nieuwe vorm van participatie?

  Bij de bijzondere manier van ontwikkelen, past volgens de partners best een nieuwe vorm van participatie: het omgevingscontract. Hierin zouden dan afspraken komen tussen beleidsmakers van de gemeente en omwonenden. Het is dan een relationeel contract, op basis van behoeften, wensen, zorgen en bezwaren bij omwonenden. Het onderzoek voor een dergelijk contract is in de afrondende fase. Een besluit erover vanuit de partners volgt pas na oplevering van het onderzoek.

 • Hoe is de principenota uit 2017 tot stand gekomen?

  Er is in 2016 en 2017 onderzoek gedaan naar de kwaliteit van het gebied, de toekomstige bestemming en hoe het op een flexibele manier ontwikkeld kan worden. Naast onderzoeken zijn ook overleggen gevoerd met de tijdelijke huurders, omwonenden, culturele instellingen aan het Oosterdok, corporaties die woningen exploiteren op de Oostelijke Eilanden en vertegenwoordigers van innovatiemilieus in en buiten Amsterdam. Hieruit is de principenota Marineterrein voortgekomen. Op 18 juli 2017 heeft het College van B&W hierover een principebesluit genomen.

 • Wat is er in 2017 na het principebesluit gebeurd?

  In juli 2017 heeft het College van B&W de principenota vastgesteld met het principebesluit. Hierover is ook een informatie- en consultatieronde georganiseerd. Daarnaast is er ook een motie  aangenomen door de gemeenteraad. De principenota, de resultaten van de informatie en consultatieronde, en de motie van de gemeenteraad, worden gebruikt als input voor de Projectnota (fase 2 van de plan- en besluitvorming van de gemeente).

 • Wat is er sinds 2018 gebeurd?

  In juli 2018 heeft Defensie aangegeven met een groter programma dan eerder overeengekomen op het Marineterrein te willen blijven. De impact hiervan was dermate groot, dat de besluitvorming rondom het Projectbesluit is uitgesteld.
  In 2020 slaagden gemeente Amsterdam en Rijk erin om na een verkenning nieuwe samenwerkingsafspraken te maken: de omvang en locatie van het toekomstige Defensieterrein is bepaald. Dit alles wordt in 2020 door hen samen uitgewerkt in een vernieuwde nota van uitgangspunten. Deze wordt onderdeel van de projectnota en bestuurlijk door de gemeente vastgesteld. De gemeente geeft de Nota van Uitgangspunten vrij voor inspraak. Naar verwachting gebeurt dit in het tweede kwartaal van 2021.

 • Wat is de rol van de buurt?

  Marineterrein Amsterdam is van oudsher al verbonden met het Oosterdok en is officieel onderdeel van de stadswijk Kattenburg (Oostelijke Eilanden). Door deze buurten te betrekken bij de herontwikkeling, verankert Marineterrein Amsterdam in de stad. Dit betrekken gebeurt door het organiseren van buurtinitiatieven die passen bij de ambitie van het terrein. Met buurtbewoners is ook een buurtplatform opgezet dat bespreekt en onderzoekt welke rol Marineterrein Amsterdam kan spelen in het leefbaar maken van de buurt. Dit kan bijvoorbeeld door sportvoorzieningen of door experimenten die op het terrein worden getest.

 • Hoe is de consulatie voor de nota van uitgangspunten verlopen?

  De gemeente Amsterdam stelt samen met het Rijk een projectnota op voor het Marineterrein. Belangrijk onderdeel van de projectnota is de Nota van Uitgangspunten: hierin komen de ruimtelijke en programmatische uitgangspunten voor de toekomstige inrichting en het gebruik van het terrein te staan. Hierover is de buurt geconsulteerd.

  Buurtgesprekken
  De gemeente is in december 2020 en januari 2021 in gesprek geweest met mensen die in de omgeving wonen, werken of gebruik maken van het Marineterrein. De betrokkenheid uit de buurt was groot. Er zijn gesprekken geweest met 6 verschillende buurtorganisaties en er zijn 15 online buurtgesprekken gevoerd met in totaal 120 mensen. Circa 90 mensen hebben een online reactie achtergelaten.

 • Wat gebeurt er met de reacties uit de consultatie?

  De consultatie heeft veel waardevolle ideeën, meningen en informatie opgeleverd. Op dit moment verwerkt het projectteam Marineterrein alle reacties en wordt zorgvuldig afgewogen wat er meegenomen kan worden in de concept Nota van Uitgangspunten.

 • Welke reacties zijn in de consultatie opgehaald?

  Uit alle gesprekken blijkt dat het Marineterrein een geliefde plek is voor veel Amsterdammers. Het is een plek waar bezoekers komen om te wandelen, te werken, te leren, te zwemmen of te recreëren. Met name in tijden van Corona wordt een open, groene plek in de stad gewaardeerd.

  Maar er is ook begrip voor de toekomstige planontwikkeling van het terrein. De deelnemers deden daarbij unaniem de oproep om voldoende groen te behouden en een diverse en betaalbare buurt te maken waar iedereen welkom is. Ook werden de fysieke en sociale verbindingen met de omliggende buurten en leefbaarheid als aandachtspunt benoemd.

 • Waar kan ik informatie vinden over de nota van uitgangspunten?

  In september 2021 verschijnt er een tweede informatiekrant in de omliggende buurten van het Marineterrein, opgevolgd door een plenaire bijeenkomst. In de krant en tijdens de bijeenkomst wordt een overzicht van de reacties uit de gesprekken met de buurt gepresenteerd en wordt toegelicht hoe dit verwerkt is in de concept Nota van Uitgangspunten.

  De concept Nota van Uitgangspunten (NvU) zal naar verwachting in het najaar voorgelegd worden aan het gemeentebestuur. Daarna komt de NvU ter inspraak te liggen en kunnen betrokkenen hun eventuele zienswijze indienen.

  Blijf op de hoogte
  Op amsterdam.nl/marineterrein vindt u alle informatie over de planvorming voor het Marineterrein. Hier vindt u ook samenvattingen van de buurtgesprekken.

Leren

Hoe gaat het terrein bijdrage leveren aan een leven lang blijven leren?
 • Waarom is ‘leren’ zo belangrijk voor het terrein?

  Van oudsher is voor leren een belangrijke rol weggelegd op het Marineterrein. In een snel veranderende wereld ontstaan er nieuw type banen waarvoor we andere vaardigheden nodig hebben of andere mogelijkheden om te kunnen leren. Allerlei organisaties op het terrein werken samen aan slimme oplossingen om mensen hierbij te helpen. Door nieuwe manieren van leren te bedenken, te testen en hier toe te passen, willen we onze samenleving, onze stad en onze buurt, weerbaarder maken voor die snelle veranderingen.

Wonen en leefomgeving

Welke rol is er voor wonen op het terrein en hoe beperken we de drukte?
 • Komen er in de toekomst woningen op het terrein?

  Een terrein met bedrijvigheid in het hart van de stad kan niet zonder woningen en bewoners die bijdragen aan de sfeer en levendigheid. Daarnaast is er veel behoefte aan woningen in de stad. Het type, de locatie en aantal te realiseren woningen op het terrein is nog onderwerp van studie. Van deze studie wordt verslag gedaan in de nota van uitgangspunten. De gemeente geeft de nota van uitgangspunten naar verwachting in het tweede kwartaal van 2021 vrij voor inspraak.

 • Welke tests vinden plaats voor een betere woonomgeving?

  Op verschillende plekken op het terrein doen we experimenten in de openbare ruimte. Zo tellen we deze zomer met speciale camera’s automatisch het aantal bezoekers dat op zonnige dagen het Marineterrein bezoekt om te zwemmen of te zonnen. Verkeer van goederen op het terrein wordt sterk beperkt. Bezoekers willen we vervoeren met een zelfrijdende bus. Ook testen we zelfvarende boten. Benieuwd naar alle experimenten?

Openbare ruimte

Wat mogen mensen doen in de publieke ruimte en hoe wordt deze ingericht?
 • Is het terrein volledig openbaar?

  Het Marineterrein is op dit moment eigendom van het Rijk en is deels militair gebied. Het publieke deel is prive-terrein. Dat betekent dat er voor alle bezoekers huisregels gelden, bovenop normale regels voor openbare ruimte.

 • Hoeveel wordt straks openbare ruimte?

  De ambitie is om 70% van het publieke deel van het terrein openbare ruimte te maken. Deze ruimte is dus niet bebouwde ruimte, relatief groen, autovrij en moet uitnodigen om elkaar te ontmoeten, te sporten en van uitzicht en de rust te genieten. Dit wordt verder uitgewerkt in de nota van uitgangspunten.

 • Blijft het terrein in de toekomst een bijzondere plek?

  Wie Marineterrein Amsterdam nu betreedt, merkt direct dat het een bijzonder deel van Amsterdam is. De muur, het omringende water, de rust, het groen en verschillende beeldbepalende gebouwen spreken tot de verbeelding. Dit, samen met de (historische) aanwezigheid van Defensie, maakt van Marineterrein Amsterdam een plek die zich onderscheidt van andere plekken in de stad. Deze kwaliteiten blijven ook in de toekomst zo veel mogelijk behouden.

 • Hoe wordt de openbare ruimte ingericht?

  Oplossingen bedenken voor stedelijke vraagstukken wordt versneld doordat communityleden, stads- en buurtbewoners elkaar kunnen ontmoeten op het terrein. Daar wordt de openbare ruimte dan ook op ingericht: de Voorwerf blijft een parkachtige groene ruimte. De Binnenhaven wordt een centrale plek aan het water. De kades, behalve die van Defensie, worden zoveel mogelijk vrij toegankelijk.

 • Hoeveel groen is er straks op het terrein?

  De ambitie is om van 40% van het terrein groene ruimte te maken, waaronder de groene Voorwerf en het sportveld. Daarnaast komen er (blauw-)groene daken en plekken voor recreatie, ontmoetingen en ontspanning. Dit wordt verder uitgewerkt in de nota van uitgangspunten.

Sport en recreatie

Welke voorzieningen zijn er voor sport en ontspanning?
 • Welke sportvoorzieningen zijn er?

  Op dit moment is er een outdoor fitnessvoorziening, een tafeltennistafel, een jeu-de-boulesbaan en een maandelijks wisselend sportcircuit. Ook is het terrein aangesloten op de gemarkeerde hardlooproute Rondje Oosterdok. Verder kan men zwemmen in de Binnenhaven, al is dit laatste op eigen risico.

 • Komt er een sportveld?

  Er komt een sportveld dat gezamenlijk gebruikt kan worden door Defensie en de buurt. Waar precies en hoe is onderwerp van studie voor de nota van uitgangspunten. Sportvelden zijn belangrijk voor een gezonde stad en bevordert de interactie tussen mensen.

Verkeer en omgeving

Verkeer van, naar, rond en over het terrein
 • Zijn auto’s welkom op het terrein?

  Het terrein is nu autoluw: alleen vergunninghouders en leveranciers kunnen met de auto het terrein op. Er wordt nu getest met innovatieve oplossingen om het vervoer van mensen en goederen nog verder terug te dringen, zonder dat de buurt extra belast wordt. In de toekomst wordt het Marineterrein autovrij.

 • Hoe is het Marineterrein verbonden met de stad?

  Fietsers (en voetgangers) kunnen nu via de tijdelijke Commandantsbrug vanaf de Dijksgracht het terrein op, net als door de hoofdpoort aan de Kattenburgerstraat en de voetgangerspoort nabij Het Scheepvaartmuseum. Er komt in een toekomst een extra fiets- en voetgangersbrug naar NEMO, die de verbinding versterkt met de binnenstad.

 • Wie coördineert de grote bouwprojecten in de omgeving?

  Er gaat de komende jaren in de (nabije) omgeving van het Marineterrein veel veranderen, waaronder de herontwikkeling van delen van Oostenburg en de bouw van het hoofdkantoor van Booking.com op het Oosterdokseiland. De gemeente Amsterdam is verantwoordelijk voor de planning van deze projecten en de communicatie daarover.

 • Waarom is de Oosterdoksdraaibrug dicht?

  Op de kop van Oosterdokseiland wordt het nieuwe kantoor van Booking.com gebouwd. Dit heeft niets te maken met de ontwikkeling van het Marineterrein, maar heeft wel gevolgen voor de bereikbaarheid van het Marineterrein. Vanwege deze bouwwerkzaamheden is vanaf 9 januari 2018 de Oosterdoksdraaibrug tot het najaar van 2021 afgesloten, waardoor fietsers en voetgangers vanuit de richting Centraal Station nu met een korte omweg het Marineterrein bereiken, en andersom. Ontwikkelaar BPD en de gemeente werken ondertussen aan het verbeteren van de bereikbaarheid en bewegwijzering. Meer informatie vind je via oosterdokseiland.nl.

Architectuur en monumenten

De waarde van de gebouwen op het terrein
 • Welke oude gebouwen staan er op het Marineterrein?

  Het kenmerkende, langgerekte Poortgebouw langs de Kattenburgerstraat is een rijksmonument en dateert uit 1655. Gebouw 024 op de kop van het Marineterrein is rond 1860 gebouwd als timmerwerkplaats en valt onder beschermd stadsgezicht. Dat geldt ook voor het gebouwtje van het Zeekadettenkorps (gebouw 031), dat dateert uit het begin van de 20e eeuw.

 • Welke gebouwen zijn in de jaren 60 gebouwd?

  De meeste andere gebouwen die op het terrein staan dateren uit de jaren 60 van de vorige eeuw. Na de aanleg van de IJtunnel is het Marinecomplex ingrijpend verbouwd. Kantoorgebouwen, loodsen, werkplaatsen, sporthallen, een congrescentrum, een logistiek centrum, opleidingsgebouwen, een legeringsgebouw en een tweetal verblijfsgebouwen zijn in die tijd op het terrein gebouwd, in een moderne, functionele architectuurstijl.

 • Er staan ook twee recente gebouwen, wat gebeurt hier?

  Het Marechausseegebouw op de hoek van de Dijksgracht en de Kattenburgerstraat is in 2005 gebouwd. Ook het titaniumgebouw achter de muur is vrij nieuw; hier is het depot van Het Scheepvaartmuseum gehuisvest. Dit gebouw is in 2002 gebouwd, naar een ontwerp van Liesbeth van der Pol.

 • Wat gebeurt er met de bestaande gebouwen?

  De gebouwen die aan Bureau Marineterrein zijn overgedragen, worden verhuurd zolang de definitieve ontwikkeling nog niet is gestart. Ook is het waarschijnlijk dat enkele van deze gebouwen worden hergebruikt om de historie van het terrein te behouden. Een deel kan ook gesloopt worden om plaats te maken voor extra openbare ruimte of nieuwbouw.

 • Wat gebeurt er met het erfgoed?

  Waardevolle en beeldbepalende bebouwing blijven in de toekomst behouden. Dit geldt bijvoorbeeld ook voor (een deel van) de muur. De dienst Monumenten en Archeologie van de gemeente Amsterdam heeft onderzoek gedaan naar de waarde van de gebouwen en aanbevelingen gedaan.

 • Blijft de muur staan?

  Een deel van de muur is van monumentale waarde. Monumentale delen van het terrein blijven sowieso behouden.