Proces en planning

Om Marineterrein Amsterdam te herontwikkelen, doorloopt de gemeente Amsterdam vier plan- en besluitvormingsfasen. Met de principenota (fase 1) geeft het college van B & W de ambitie en ontwikkelingsrichting aan. In vervolgfasen wordt de haalbaarheid verder aangetoond en wordt de inrichting van het terrein steeds concreter. Meningen over de principenota worden betrokken in de projectnota (fase 2).

#Marineterrein

In 2013 hebben het Rijk en de gemeente afspraken en ambities geformuleerd voor Marineterrein Amsterdam in de strategienota en de bestuursovereenkomst. In de periode daarna zijn nadere onderzoeken verricht, contacten met de omgeving gelegd en zijn de eerste vrijgekomen gebouwen vanaf 2015 in tijdelijke verhuur gebracht. De huurders die er nu tijdelijk werken, geven invulling aan de ambities van Marineterrein Amsterdam.

De uitkomsten van de onderzoeken en overleggen hebben geleid tot een aangescherpte ambitie voor Marineterrein Amsterdam en eerste idee├źn over de inrichting van het terrein. Deze zijn verwerkt in de principenota. Marineterrein Amsterdam wil inzetten op het aantrekken van topinstellingen en internationaal geori├źnteerde bedrijven die gezamenlijk werken aan innovatie. Daarom is het van groot belang contacten te leggen met de tijdelijke huurders, met omwonenden, met het bedrijfsleven en topinstellingen in de stad en elders en met partijen die kunnen bijdragen aan ontmoetingen, levendigheid en sport en die ondersteunend zijn aan het beoogde profiel van Marineterrein Amsterdam.

Brede informatieronde principenota

De informatie en -reactieronde over de principenota biedt een goede gelegenheid om contacten te intensiveren en uit te breiden. Daarom wordt ingezet op een brede informatieronde, met bijzondere aandacht voor de tijdelijke huurders, omwonenden, culturele instellingen rond het Oosterdok, bedrijven en instellingen in de stad en daarbuiten en anderen die belangstelling hebben voor de ontwikkeling van Marineterrein Amsterdam.
De informatie en -reactieronde vindt vooral plaats in de periode vanaf eind augustus tot eind september 2017. Vanaf dat moment is de voortgang op deze website te volgen.

Gemeenschappelijke ambities

Meningen, reacties en vragen uit het participatieproces worden meegenomen voor de verdere uitwerking van de nota van uitgangspunten (NvU), projectnota en het projectbesluit. In de NvU leggen Rijk en gemeente Amsterdam de gemeenschappelijke ambities over profiel en inrichting nader vast. Deze nota wordt voorzien rond oktober 2017. In de projectnota wordt de haalbaarheid aangetoond en zal de inrichting van het terrein concreter worden ingevuld. Deze nota wordt naar verwachting in februari 2018 in besluit genomen door de gemeenteraad. Na dit besluit kunnen gesprekken starten met beoogde huurders voor de gebouwen die vanaf september 2018 op het terrein vrijkomen.