Besluitvorming

Alles wat er nu gebeurt op het terrein is tijdelijk, maar wel richtinggevend voor de toekomst. Bureau Marineterrein Amsterdam initieert en begeleidt dit traject in opdracht van het Rijk en de gemeente Amsterdam. Over de toekomstige definitieve ontwikkelingen beslissen de overheid en de politiek. Op deze pagina vind je meer informatie over dat besluitvormingsproces.

Wat betreft de besluitvorming en de bijbehorende inspraak wordt het zogenaamde Plaberum gevolgd: het Plan- en Besluitvormingsproces Ruimtelijke Maatregelen 2017 van de gemeente Amsterdam. Het Plaberum deelt ruimtelijke projecten op in vier fases.

Fase 1 en 2

De principenota hoort bij fase 1, de verkenningsfase. In deze fase zijn de wenselijkheid, mogelijkheden en richting van ruimtelijke ontwikkeling in het gebied verkend. Daarnaast zijn in deze principenota de verdere processtappen, de rolverdeling en het participatieproces beschreven.
De verkenningsfase is afgesloten met een bestuurlijk besluit van het College van B&W, het principebesluit (juli 2017), dat richting geeft aan fase 2, de haalbaarheidsfase. In deze fase wordt de haalbaarheid van het project verder uitgewerkt en vastgelegd in een projectnota met bijbehorend projectbesluit.

Motie

De gemeenteraad heeft echter, bij de bespreking van de principenota in oktober 2017, een motie aangenomen, waarin is opgenomen dat de gemeenteraad aanzienlijk meer woningen wenst te realiseren op het Marineterrein.
Daarnaast is tussen Rijk en gemeente in de bestuursovereenkomst afgesproken dat er een richtinggevend document voor de planologische besluitvorming moet komen, met daarin een verdere inkadering van de uitgangspunten voor de definitieve ontwikkeling op de langere termijn. Deze nota van uitgangspunten vormt straks een integraal onderdeel van de projectnota. Rijk en gemeente zullen in wederzijds overleg moeten bepalen hoe de motie van invloed is op deze uitgangspunten.
Met de gemeenteraad is afgesproken er pas na de gemeenteraadsverkiezingen ( maart 2018) een nieuw voorstel zal worden voorgelegd, leidend tot een projectbesluit. Bij dit projectbesluit zal ook worden afgewogen of de gemeente het terrein kan aankopen van het Rijk.

Participatie rondom projectnota

Nadat het college van B en W het projectbesluit heeft genomen, wordt de projectnota aan het publiek voorgelegd. Er zullen daarnaast inloop- en inspraakbijeenkomsten zijn. De reacties worden in een nota van beantwoording verwerkt. De projectnota wordt vervolgens met het projectbesluit en de nota van beantwoording ter besluitvorming aan de gemeenteraad voorgelegd

Fase 3 en 4

Hierna volgen nog fase 3, de ontwerpfase en fase 4, de uitvoeringsfase. Fase 3 wordt afgesloten met een investeringsbesluit met daarin uitspraken over het ontwerp, het programma en de middelen voor de uitvoering. De laatste fase is de uitvoeringsfase. In deze fase wordt er een bestemmingsplan of omgevingsplan vastgesteld en worden onder meer de vergunningen aangevraagd.